โครงสร้างของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนหน่วยกิตรวม 146 หน่วยกิต

                   ก) กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

                  ข) กลุ่มวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      30       หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                            3       หน่วยกิต

          1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                           3       หน่วยกิต

          1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                         12       หน่วยกิต

          1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 12      หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์                           110     หน่วยกิต                  

           2.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                            24      หน่วยกิต

           2.2 วิชาบังคับเรียนทางวิศวกรรม

                    ก) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                     28      หน่วยกิต

                    ข) กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือกลุ่มวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์               46      หน่วยกิต

           2.3 วิชาเลือกเรียนเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   12      หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาเลือกเสรี                                                             6        หน่วยกิต

แผนการศึกษา