บุคลากร

ดร.ยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอาจารย์ประจำหลักสูตร)

 • วศ.ด. การจัดการงานวิศวกรรม
 • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
 • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 • วศ.ด. การจัดการงานวิศวกรรม
 • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
 • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 • วศ.ด. การจัดการงานวิศวกรรม
 • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
 • วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร

อาจารย์ปิยะพงษ์ สิงห์บัว (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
 • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์รักพงษ์ ขันธวิธิ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 • วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม
 • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ธวัชชัย ชาญสูงเนิน (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 • วศ.ม. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายสมชาย กุดกลาง (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)

 • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายกฤษณ บุญต่อ (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)

 • คอ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์