ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

                   ภาษาไทย        หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

                   ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

          ชื่อปริญญา

                   ชื่อเต็มภาษาไทย :         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

                   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :      Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

                   ชื่อย่อภาษาไทย  :         วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

                   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :       B.Eng. (Mechanical Engineering)

ปรัชญา

เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ในระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัยและควบคุมงานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เฉพาะด้าน อันได้แก่ การออกแบบเชิงกล การวิเคราะห์ทางอุณหภาพและของไหล พลังงาน หุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

3) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่ขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2555 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หมายเหตุ*** ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า สามารถเทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2555